Отечественият съюз и СБЖ подписаха споразумение за взаимодействие и сътрудничество

 

Ofmedia.bg

1 230218За осигуряване на устойчиво развитие на обществото и възстановяване на социалния характер на държавата чрез дългосрочна Национална стратегия и програма, изградени върху реалистични цели и основаващи се на българските национални идеали ще работят Отечественият съюз и Съюзът на българските журналисти. По този повод председателите на двете неправителствени организации Симеон Симеоов и Снежана Тодорова подписаха споразумение. Те обединяват усилията си за спиране на сто годишната „гражданска война” на политическа основа в страната и изграждането, под егидата на президента на Република България, на Мемориал в памет на жертвите от политически репресии по времето на всички режими след Освобождението на България до наши дни, където в определен ден да отдаваме почит към тях

***

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес 21.02.2018 г. в град София се сключи настоящето Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между:
Сдружение        „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ” със седалище:

гр.София,бул."Витоша"№18, представлявано от:

СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ и

СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ със седалище: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, представляван от:

СНЕЖАНА ТОДОРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБЖ

Ръководствата на Отечествен съюз и Съюза на българските журналисти

Водени от убеждението, че

       - България и въжделенията на нейните граждани стоят над партийните,   съсловните, груповите и личните интереси;

       - отстояването на конституционните права и свободи на българските граждани е висша цел;

       -демократичното развитие на Отечеството и всестранната интеграция на страната в Европейския съюз изискват непрестанни усилия от всички държавни институции и всички градани;

         - националното помирение е единственият път към национално единение;

         - обединяването на усилията на възможно най-широки обществени сили е решаващо условие за спирането и преодоляването на последствията на дълбоката социална, финасово-икономическа и духовна криза;

         - гражданското общество е призвано да не допусне възраждането на тоталитарния и авторитарен режим на правление в България, да пресече всякакви опити за налагане в страната на еднопартийна визия и еднолична власт;

         - Свободата на словото и плурализмът в медиите е основополагаща ценност на гражданското общество и всеки опит да бъдат атакувани и ограничавани е посегателство срещу демокрацията.

Основавайки се на:

своите програмни документи, цели и задачи;

реалния си авторитет и влияние в българското общество;

досегашното дълголетно, равноправно и конструктивно взаимодействие и сътрудничество помежду си.

Съхранявайки своята организационна самостоятелност и идейни характеристики се

С П О Р А З У М Я Х А:

1. Да обединят усилията си за реализиране на следните основни цели:

         - осигуряване на устойчиво развитие на обществото и възстановяване на социалния характер на държавата чрез дългосрочна Национална стратегия и програма, изградени върху реалистични цели и основаващи се на българските национални идеали;

         - отстояване на основните права на българските граждани - на труд и   неговото   справедливо заплащане,   на достъпно здравеопазване и образование, на социална сигурност, да се борят за преодоляване на бедността, експлоатацията, безработицата, ниските доходи, за равен старт на младите хора.;

       -    спиране на сто годишната „гражданска война” на политическа основа в страната и изграждането, под егидата на Президента на Република България, на Мемориал в памет на жертвите от политически репресии по времето на всички режими след Освобождението на България до наши дни, където в определен ден да отдаваме почит към тях;

       - социална защита и повишаване на социалния статус и престижа на своите членове.

2. Най-дейно да участват в родолюбивото възпитание на българските граждани, особено на подрастващото поколение, в съхраняването и развитието на нравствените ценности и идеали на българския народ, в опазването на българщината и националната ни идентичност в условията на европейска интеграция и световна глобализация.

           Енергично да се противопоставят със законни средства на на всякакви прояви на шовинизъм, национален нихилизъм, и сепаратизъм, на етническо, верско, културно и полово противопоставяне между българските граждани.

3. Да координират усилията си в подкрепа на законодателни инициативи, които отговарят на интересите на членовете и привържениците на двете сдружения;

4. На централно, регионално и местно ниво да съдействат за ускоряване на процеса на децентрализация на властта.

5. При произвеждането на избори за общински съвет и кмет на общини и населени места, за народни представители, евродепутати и президент на Републиката да издигат и подкрепят личности с високи професионални, граждански и нравствени добродетели, ползващи се с уважение и доверие, способни да решават проблемите на гражданите, общината и държавата и да отстояват техните интереси.

6. Да отстояват пред правозащитните и правоохранителните органи укрепването на правовия характер на българската държава, установяването на строг ред и законност, защита на сигурността и имуществото на гражданите, да подкрепят най-дейно воденето на решителна борба срещу престъпността и корупцията.

7. Да отстояват свободно упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

8. Да работят за утвърждаване и повишаване на ролята на професионалната журналистика в обществото, както и за спазване на установените в българската журналистика професионални стандарти и правила на професионалната етика. Осигуряване и отстояване на свободата, независимостта и автономността на медиите;

9. Да изразяват общите интереси пред държавни и общински органи, стопански, граждански, съсловни, професионални и други организации в страната и чужбина.

10. Да организират и провеждат съвместни мероприятия по повод на национални и местни празници за съхраняване и укрепване на народните добродетели, българщината и славата на Отечеството.

11. Да организират и участват в разрешени от законите прояви на гражданска позиция и протест срещу потъпкването на човешките права и социалните интереси на своите членове и съмишленици, на българските граждани.

12. Материалната база да се използва съвместно от двете организации по взаимна договореност.

13. Ръководствата на двете сдружения да се информират взаимно за свои обществено значими инициативи и периодично до оценяват изпълнението на настоящето споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ СНЕЖАНА ТОДОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ” СИМЕОН СИМЕОНОВ

2 230218